Pravidlá používania portálu www.volnekancelarie.sk

§1

Všeobecné ustanovenia

1.1 Tento dokument, ktorý bude ďalej označovaný ako „Pravidlá“ zakotvuje podmienky prístupu a používania zdrojov portálu www.volnekancelarie.sk.
1.2 Výklad pojmom použitých v týchto Pravidlách je nasledovný:
– Spoločnosť: iO Partners s.r.o. so sídlom Blumental Offices II, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 55 442 293, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vlastník portálu www.volnekancelarie.sk.
– Portál: internetová stránka na adrese www.volnekancelarie.sk.
– Používateľ – subjekt používajúci zdroje Portálu.
1.3 Každý Používateľ, ktorý sa rozhodne využiť zdroje Portálu vyhlasuje, že sa oboznámil s Pravidlami a súhlasí s ich obsahom.

§2

Pravidlá používania zdrojov Portálu

2.1 Používanie zdrojov Portálu je bezplatné. Používanie niektorých zdrojov však vyžaduje predchádzajúcu registráciu.
2.2 Registrácia je dostupná len pre firemných (obchodných) Používateľov, teda osoby používajúce firemnú emailovú adresu na ich obchodnú činnosť. Možnosť vytvoriť si konto nemajú Používatelia používajúci emailovú adresu registrovanú na bezplatných internetových doménach, ako ani zamestnanci konkurenčných spoločností, najmä spoločností pôsobiacich v oblasti nehnuteľností (akéhokoľvek typu), správy nehnuteľného majetku a spoločností poskytujúcich konzultačné a poradenské služby.
2.3 Registrácia je bezplatná a pozostáva z vyplnenia a odoslania formulára. Vo formulári je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, názov a sídlo spoločnosti, firemnú emailovú adresu a firemné telefónne číslo.
2.4 Používaním zdrojov Portálu Používateľ nenadobúda žiadne práva k materiálom, ktoré sú na ňom obsiahnuté. Používateľ môže tieto používať v rozsahu, ktorý umožňujú ustanovenia Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2.5 Spoločnosť s náležitou starostlivosťou overuje údaje prístupné na Portály, údaje sa však môžu líšiť od reality. Spoločnosť nie je zodpovedná za presnosť a pravdivosť údajov prístupných na Portály. Používateľ by si mal overiť pravdivosť údajov z Portálu pred tým, ako príjme obchodné rozhodnutie.
2.6 Spoločnosť nezodpovedá za žiadne prípadne výpadky v prístupe k zdrojom Portálu. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek prerušiť prevádzku Portálu bez potreby informovať Používateľov o dôvodoch takéhoto prerušenia prevádzky.
2.7 Spoločnosť ako správca osobných údajov je oprávnená poveriť správou osobných údajov svojich obchodných partnerov.
2.8 Stránka www.volnekancelarie.sk bola testovaná na riadne fungovanie a zobrazovanie sa za použitia väčšiny v súčasnosti dostupných internetových prehliadačov:

  • Mozilla Firefox >= 3.5.3
  • Opera 9 a 10
  • Google Chrome
  • Apple Safari 4
  • Microsoft Internet Explorer >= 7
  • Microsoft Internet Explorer 6 (môžu sa vyskytnúť menšie chyby v zobrazení niektorých prvkov)

Pri použití starších typov prehliadačov sa môžu vyskytnúť v zobrazení stránky. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu zvýšenia bezpečnosti odporúčame používať najnovšie verzie prehliadačov.

§3

Práva a povinnosti Používateľa

3.1 Registráciou Používateľ udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov Spoločnosťou ako aj jej obchodnými partnermi poverenými ich správou, ktoré Používateľ poskytol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3.2 Používateľ má právo kedykoľvek zmeniť svoje údaje. Na základe žiadosti Používateľa môže Správca opraviť údaje poskytnuté Používateľom, ako aj vymazať konto Používateľa registrované na Portály. Osobné údaje Používateľa, ktorého registrácia bola zrušená budú vymazané z databázy Portálu.
3.3 V prípade, ak Používateľ poruší podmienky uvedené v Pravidlách a bude to mať za následok vznik škody tretej strane, bude Používateľ povinný na náhradu takejto škody.
3.4 Používateľ zodpovedá za obsah, pravdivosť a úplnosť informácií, ktoré vloží na Portál ako aj za akékoľvek úkony alebo rozhodnutia, ktoré Používateľ urobil v súvislosti s používaním Portálu.

§4

Práva a povinnosti Spoločnosti

4.1 Spoločnosť sa zaväzuje ochraňovať osobné údaje Používateľa. Osobné údaje budú spracúvané len pre potreby obchodnej činnosti Spoločnosti súvisiacej s ponukami dostupnými na www.volnekancelarie.sk.
4.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť funkčnosť konta Používateľa alebo vymazať konto Používateľa aj bez uvedenia dôvodu.
4.3 Spoločnosť si s ohľadom na stupeň prístupu k zdrojom Portálu vyhradzuje právo udeliť vybraným užívateľom špeciálne práva (VIP klienti). Spoločnosť si zároveň vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu odobrať Používateľovi špeciálne práva, ktoré mu boli udelené.
4.4 Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek úkony alebo rozhodnutia, ktoré Používateľ urobil v súvislosti s používaním Portálu ani za akékoľvek následky vyplývajúce z využitia informácií získaných prostredníctvom Portálu.
4.5 Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek technické obmedzenia alebo výpadky, ktoré sú mimo kontroly Spoločnosti a ktoré znemožňujú alebo sťažujú používanie Portálu.
4.6 Spoločnosť môže pri poskytovaní služieb využívať pomoc svojich obchodných partnerov, s ktorými spolupracuje a ktorí sú oprávnení priamo kontaktovať Používateľa.
4.7 Je vylúčené poskytovať Spoločnosti obsah nelegálneho charakteru.

§5

Záverečné ustanovenia

5.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá umiestnením ich zmien na tejto stránke. Akékoľvek zmeny Pravidiel sú účinné dňom ich zverejnenia na tejto stránke.
5.2 V prípade zmeny Pravidiel Portálu je Používateľ povinný odsúhlasiť nové znenie Pravidiel predtým ako začne Portál používať. V prípade ak Používateľ neprijme nové znenie Pravidiel, funkčnosť jeho používateľského konta bude automaticky pozastavená.
5.3 V prípadoch neupravených týmito Pravidla sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
5.4 V prípade sťažnosti Používateľa Spoločnosť zašle Používateľovi ako odpoveď na jeho sťažnosť súvisiacu s elektronickými službami vysvetlenie na jeho emailovú adresu. Takého vysvetlenie Spoločnosť poskytne najneskôr do 36 hodín odo dňa odoslania oznámenia o sťažnosti.